Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rada Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 204

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz.1082, z późniejszymi zmianami).

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Rada rodziców jest organizacją wewnętrzną przedszkola i stanowi reprezentację wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do danej placówki.
 2. Postanowienia rady rodziców są obligatoryjne dla wszystkich rodziców.
 3. Rada rodziców ustala regulamin swej działalności, który określa cele, zadania i organizację rady i nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
 4. Rada rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie nauczania, wychowania i opieki.
 5. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.
 6. Udział rodziców w życiu przedszkola winien przyczyniać się do podnoszenia poziomu dydaktycznego, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb.
 7. Opinia rady rodziców brana jest pod uwagę przy dokonaniu oceny dorobku zawodowego nauczycieli, ubiegających się o stopnie awansu zawodowego za okres stażu.

§ 2. Cele i zadania rady rodziców.

 1. Zapewnienie współpracy rodziców z przedszkolem w doskonaleniu organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
 • poznanie i opiniowanie przyjętego do realizacji programu wychowania przedszkolnego;
 • pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji pracy placówki dostosowane do potrzeb środowiska;
 • udział w zajęciach otwartych i wybranych posiedzeniach rady pedagogicznej na zaproszenie przewodniczącego Rady Pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 1. Współpraca w zakresie rozszerzania i pogłębiania oddziaływań wychowawczych przedszkola i rodziny:
 • dokonywanie wspólnie z nauczycielami analizy i oceny postaw i postępów dzieci zgodnie z ich potencjałem możliwościami rozwojowymi;
 • współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dzieciom, płatnych w pełni przez rodziców;
 • udział w organizowaniu imprez kulturalnych, artystycznych i sportowych dla dzieci;
 • rozwijanie przy udziale nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa wychowawczego dla rodziców;
 • udzielanie placówce pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej i dydaktycznej przedszkola.
 1. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły lub placówki;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą peda­gogiczną w sprawie programu, o któ­rym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawują­cym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obo­wiązuje do czasu uchwalenia progra­mu przez radę rodziców w porozumie­niu z radą pedagogiczną.

§ 3. Skład i struktura rady rodziców.

 1. Podstawowe ogniwo rady rodziców stanowi rada oddziału. Rada oddziału wybierana jest przez ogół rodziców danej grupy.
 • w wyborach rodziców - do rady grupy - jedno dziecko reprezentuje jeden ro­dzic. 
 • rady oddziałowe wybierają, w tajnym głosowaniu, po 3 przedstawicieli do rady rodziców.
 • wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każ­dym roku szkolnym.

2. W skład rady rodziców wchodzi po 3 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie ro­dziców wychowanków danej grupy.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rady grupy.

4. Działalnością rady rodziców kieruje prezydium wyłonione na pierwszym posiedzeniu rady, w skład którego wchodzą:

 • przewodniczący rady rodziców;
 • jego zastępca (wiceprzewodniczący);
 • komisja rewizyjna.

5. Rada rodziców może tworzyć stałe komisje problemowe oraz powoływać, spośród swych członków, komisje dla wykonania zadań doraźnych.
6. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje prezydium rady rodziców.
7. Kadencja rady trwa 1 rok. W każdym roku jej skład może ulec zmianie.
8. Członkowie rady rodziców i jej ogniw pełnią swe funkcje honorowo.
9. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczy dyrektor i przedszkola z głosem doradczym. W posiedzeniach rady rodziców mogą uczestniczyć nauczyciele.

§ 4 Organizacja pracy rady rodziców.

 1. Plenarne posiedzenie rady rodziców odbywają się dwa razy w ciągu roku szkolnego oraz dodatkowo na wniosek dyrektora placówki, przewodniczącego Rady lub grupy jej członków, jeżeli wniosek taki poparło co najmniej 3 członków prezydium rady rodziców.
 2. Rada rodziców podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków rady.
 3. Uchwały rady rodziców obowiązują od momentu podpisania przez przewodniczącego rady lub jego zastępcę oraz dyrektora placówki i są obligatoryjne dla wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola.

4.Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest:

 • opracowanie projektu planu działalności,
 • współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i włączenie ich do pracy,
 • kierowanie działalnością finansowo - gospodarczą Rady,
 • przekazywanie opinii i postulatów Rady Rodziców dyrektorowi przedszkola i Radzie Pedagogicznej,
 • reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

  5.Zadaniem Komisji rewizyjnej jest kontrolowanie prowadzonej gospodarki finansowe i dokumentów finansowych Rady Rodziców:
 • przeprowadzanie kontroli minimum 2 razy w roku, potwierdzenie tego faktu własnoręcznym podpisem,
 • przedstawienie wyników kontroli przewodniczącemu i dyrektorowi przedszkola, (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pisemne sporządzenie protokołu ze wskazaniem stwierdzonych nieprawidłowości).
  6.Całokształt działalności finansowej i rachunkowości rada rodziców powierza jednemu ze swoich członków.
  7.Rada rodziców na swym pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu opracowuje plan działania oraz plan finansowy, które zostają przyjęte do realizacji, jeśli w głosowaniu jawnym uzyskają zwykłą większość głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków rady.

§ 5 Zasady działalności finansowo - gospodarczej.

1. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić swe fundusze na koncie.
2. Fundusze rady rodziców powstają z dobrowolnych składek wszystkich rodziców.
3. Wysokość składki w każdym roku szkolnym deklaruje rodzic.
4. Rodzice wpłacają deklarowaną składkę jednorazowo, kwartalnie lub w ratach miesięcznych.
5. Pieniądze z konta rady rodziców po podpisaniu czeku przez osoby upoważnione, podejmować może osoba upoważniona w/g wzoru podpisów.
6. Na wydatki bieżące rada może dysponować pogotowiem kasowym na warunkach ogólnie obowiązujących.
7. Składkę na radę rodziców oraz inne przychody wpłacane są na konto rady rodziców.
8. Rozliczenia z organizowanych przez radę rodziców imprez, zakupów powinny być udokumentowane odpowiednimi dowodami księgowymi, które załącza się do właściwego zestawienia.

§ 6. Postanowienia końcowe.

1. Działalność rady rodziców nie może być sprzeczna ze Statutem przedszkola i z obowiązującymi przepisami oświatowymi.
2. Uchwały rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych.
3. Jeżeli uchwały i inne decyzje rady rodziców są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub interesem przedszkola - dyrektor placówki zawiesza ich wykonanie i bezzwłocznie przedstawia sprawę do decyzji organowi prowadzącemu. Jest to decyzja ostateczna.
4. Członkowie rady rodziców nie wywiązujący się z obowiązków, mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu grupowym.
5. Rada rodziców posługuje się nazwą „Rada rodziców” oraz stemplem podłużnym o brzmieniu:

Rada Rodziców
Przedszkole Miejskie Nr 204
91-495 Łódź

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 204 w Łodzi uchwalono Uchwałą Nr 2/2018 w dniu 25 września 2018r. przez radę rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 204

 Nr konta bankowego Rady Rodziców: 17 1240 3060 1111 0010 0441 6651