KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Deklaracja Dostępności na stronę www Przedszkola Miejskiego nr 204 w Łodzi

 A. Data publikacji strony internetowej: 2018.12.10

B. Status pod względem zgodności z ustawą (podkreśl właściwą opcję):

1. zgodna,

2. częściowo zgodna

3. niezgodna.

Niektóre pliki do pobrania dostępne są w wersji cyfrowej – scany.

 C. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-03-31

D. Metoda oceny dostępności cyfrowej (podkreśl właściwą).

 1. deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny,
 2. deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: nie

  E. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 3. osoba do kontaktu (imię i nazwisko): Joanna Ryszkowska
 4. e-mail: kontakt@pm204.elodz.edu.pl
 5. telefon: 426588700

F. Procedura skargowo-wnioskowa

Jest  umieszczona w Deklaracji Dostępności (patrz załącznik: „Zawartość Deklaracji Dostępności”).

G. Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 204 w Łodzi, ul. Sitowie 15 mieści się na parterze bloku mieszkalnego( wejście od strony balkonów), na osiedlu Radogoszcz - Wschód. Dostępne
jest dla interesantów w godzinach 8.00 – 16.00. Wejście i pomieszczenia nie są dostosowane
dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak podjazdów, wind). W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking, bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. Osoby z psem asystującym mają możliwość wstępu na teren przedszkola, z zachowaniem szczególnej ostrożności, ze względu na bezpieczeństwo przebywających dzieci i pracowników.
Na terenie przedszkola oraz on line nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

H. Aplikacje mobilne - brak

           

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-21.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-05-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych