Przedszkole Miejskie nr 204
w Łodzi

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - dalsze postępowanie

Szanowni Rodzice !

10 MAJA 2019 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych, w terminie: OD 13 MAJA OD GODZ. 8:00 DO 17 MAJA  2019r. DO GODZ.15:00 zobowiązani są, do złożenia POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
24   MAJA 2019 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku. 

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola