Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacja dla Rodziców z dnia 27.08.2020r.

Szczegółowe zasady obowiązujące rodzica w czasie reżimu sanitarnego w Przedszkolu Miejskim nr 204 w Łodzi od dnia 01 września 2020r.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z zasadami obowiązującymi  w czasie reżimu sanitarnego w Przedszkolu Miejskim nr 204 w Łodzi.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS, w naszym przedszkolu, w grupie przedszkolnej może przebywać  do 25 dzieci.
 3. Dzieci będą przebywały w grupach zgodnie z organizacją pracy przedszkola.
 4. W salach, w których przebywają dzieci usunięte będą przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 5. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 7. Nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zauważy oznaki chorobowe.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni  mają obowiązek przekazywać dyrektorowi informacje o stanie zdrowia dziecka.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni  wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecka.
 10. Dziecko do przedszkola przyprowadzane/ odbierane jest przez osoby zdrowe.
 11. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek.
 12. Dziecko należy przygotować na pobyt w przedszkolu w zaistniałych warunkach.
 13. Należy systematycznie przypominać dziecku o stosowaniu obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa.
 14. Rodzice/opiekunowie prawni  powinni dopilnować, aby dziecko nie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek lub innych przedmiotów.
 15. Dziecko nie może wynosić z przedszkola żadnych przedmiotów (w tym prac plastycznych i rysunków).
 16. Rodzice/opiekunowie prawni  przyprowadzają dziecko najpóźniej do godziny 9.00 (dziecko zapisane na II śniadanie, po tej godzinie przedszkole zostaje zamknięte).
 17. W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych dziecko zostaje odizolowane w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 18. Rodzic/opiekun prawny zostaje telefonicznie poinformowany o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
 19. Po potwierdzeniu przez lekarza wystąpienia choroby Covid -19 rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie przedszkole.
 20. Osoba przyprowadzająca/odbierająca dziecko do/z przedszkola musi zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.
 21. Rodzice/opiekunowie oczekujący przed wejściem do przedszkola zachowują dystans 1,5m. od siebie, zachowując wszelkie środki ostrożności.
 22. Osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do szatni przedszkolnej.
 23. W szatni grupy I, II, III może przebywać maksymalnie 8 rodziców, w szatni gr. IV 2 rodziców(z zachowaniem zalecanego dystansu).
 24. Rodzic/opiekun wchodzący do przedszkola jest zobowiązany do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym dostępny jest w szatni grupy IV).
 25. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecku, jeżeli termometr wskaże 37,5oC dziecko nie może pozostać w przedszkolu.
 26. Po rozebraniu/ubraniu dziecka rodzic/opiekun niezwłocznie opuszcza przedszkole.
 27. Dziecko wchodzi do sali przedszkolnej samo lub z osobą pełniącą dyżur w szatni.
 28. Rodzice/opiekunowie prawni kontaktują się z nauczycielem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wyjątkowych sytuacjach możliwy jest kontakt osobisty z nauczycielem.
 29. Dziecko odbierane z przedszkola jest przyprowadzane z grupy do szatni wyłącznie przez osobę pełniącą dyżur. Drzwi do grupy III ze względów bezpieczeństwa pozostają zamknięte.
 30. Dziecko będące pod opieką rodzica/opiekuna nie może przebywać na terenie ogrodu przedszkolnego.
 31. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższych zasad oraz poinformowania o nich osoby upoważnione do odbioru dziecka.

W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy przynieść wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

Informacja korzystania z usług przedszkola 2020 - to jest Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez PM 204 ( forma umowy)

Szczegółowe zasady obowiązujące dzieci i Rodziców

Zgoda na pomiar temperatury

Oświadczenia rodziców zgodne z wytycznymi

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola  dla każdej osoby upoważnionej osobno

Rodzice, biorący w tym roku udział w rekrutacji oraz ci, którzy deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego przesyłali mailem proszeni są o dostarczenie oryginalnych, podpisanych dokumentów, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.